เกี่ยวกับเรา

เราเป็นกลุ่มคนไทยที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เรารวมกลุ่มกันโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และเศรษฐศาสตร์ความสุข เพื่อให้คนไทยได้มีความรู้และนำไปต่อยอดในด้านการออกนโยบายและการออกแบบพฤติกรรมทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ


ทีมงานของเรา

ศ. ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี

 • Professor of Behavioural Science, University of Warwick
 • Lecturer Economics of Well-being

ภัทราภา เวชภัทรสิริ

 • PhD Candidate, Behavioural Science, Warwick Business School
 • MPA Policy Analysis, New York University

ณภัทร สัตยุตม์

 • Master of economics and psychology,
  l’Université de Paris.
 • Cognitive Behavioural Therapy Diploma, Chulalongkorn University

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

 • MSc. Psychology of Economics, London School of Economic and Political Science
 • Master of Psychology, Chulalongkorn University
 • Master of Business Administration, Chulalongkorn University

ภิญโญ โอภาสตระกูล

 • MSc Behavioural and Economics Science, Warwick University

%d bloggers like this: